Dokumenty prawne
i informacje

Nasza działalność jest nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Finance Navigator Sp. z o.o. działa zgodnie z ustawą o funduszach inwestycyjnych, rozporządzeniem Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju w sprawie postępowania podmiotów prowadzących działalność w zakresie pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa oraz tytułów uczestnictwa, a także doradztwa inwestycyjnego w odniesieniu do takich instrumentów oraz innymi przepisami regulującymi działalność dystrybutorów jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych.

Dane Klientów chronione są zgodnie z wymogami Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, a ich aktywa przechowywane przez banki depozytariuszy.

Środki pieniężne Klientów przekazywane są przez nich bezpośrednio na rachunki bankowe poszczególnych funduszy.

Finance Navigator Sp. z o.o. jest także uczestnikiem systemu rekompensat prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

nota prawna

Niniejsza strona internetowa www.financenavigator.pl, jest własnością i prowadzona jest przez Finance Navigator Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Makowskiego 2, 02-784 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274419 („Finance Navigator”).

Informacje prezentowane na stronie internetowej mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty jakichkolwiek usług w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), w tym usług finansowych, doradztwa finansowego, udzielania rekomendacji świadczonych użytkownikom niniejszego portalu internetowego, klientom i partnerom Finance Navigator oraz nie stanowią wystarczającej podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnej.

Strona internetowa zawiera wymagane przepisami prawa informacje Finance Navigator i świadczonych przez ten podmiot usługach.

Na stronie internetowej Finance Navigator mogą znajdować się informacje, dokumenty, materiały pochodzące od osób trzecich w tym od instytucji współpracujących Finance Navigator i prowadzący stronę nie ingeruje w ich treść, z zastrzeżeniem innych postanowień niniejszych zastrzeżeń prawnych.

Rekomenduje się zapoznanie z informacjami wymaganymi przez prawo w zakresie działania i specyfiki funduszy inwestycyjnych przed podjęciem decyzji inwestycyjnej, w tym ze szczegółowym opisem czynników ryzyka i wskazaniem opłat manipulacyjnych związanych z inwestowaniem w fundusze inwestycyjne, opisanych odpowiednio w prospektach informacyjnych Funduszy oraz tabelach opłat, które są dostępne bezpłatnie w siedzibach współpracujących Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych oraz na ich stronach internetowych bądź za pośrednictwem Finance Navigator. Finance Navigator nie odpowiada za działania osób trzecich obsługujących system informatyczny serwisu, jak również za szkody powstałe na skutek ingerencji osób trzecich w transmisję danych przez Internet, w szczególności na skutek zmiany lub zniekształcenia informacji znajdujących się na stronie internetowej Finance Navigator, a także na skutek przedostania się do systemu informatycznego użytkownika wirusów komputerowych. Finance Navigator nie ponosi odpowiedzialności za treść informacji zawartych na stronach partnerów współpracujących oraz nie ponosi odpowiedzialności za skutki użycia wszelkich informacji lub materiałów dostępnych na stronach partnerów współpracujących. Korzystając z linku użytkownik przechodzi na stronę należącą do innego właściciela. Finance Navigator informuje, że dane podane na stronie internetowej nie stanowią wiążącej oferty jakichkolwiek usług, w tym usług bankowych i ubezpieczeniowych, świadczonych użytkownikom strony internetowej, klientom i partnerom Finance Navigator i podane zostały wyłącznie w celach informacyjnych i reklamowych. Nie stanowią również usługi doradztwa finansowego lub udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów, a także nie są formą świadczenia pomocy prawnej.

Finance Navigator okresowo dokonuje aktualizacji informacji zawartych w serwisie internetowym. Serwis internetowy został przygotowany również na podstawie informacji publicznie dostępnych i źródeł zewnętrznych uznanych przez Finance Navigator za wiarygodne, ale Finance Navigator nie gwarantuje i nie może zapewnić o ich dokładności, kompletności i wiarygodności.

Finance Navigator nie ponosi odpowiedzialności za decyzje użytkownika podjęte w oparciu o informacje uzyskane w wyniku korzystania z zasobów strony internetowej Finance Navigator, a ryzyko z tytułu wykorzystania takich informacji ponosi użytkownik.

Fundusze inwestycyjne nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, w tym ochrony kapitału oraz osiągnięcia określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik danego funduszu inwestycyjnego musi liczyć się z możliwością utraty całości lub przynajmniej części wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji w tytuły uczestnictwa funduszy inwestycyjnych  nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym danego funduszu Inwestycyjnego i jest uzależniona od dnia zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa przez fundusze inwestycyjne oraz od poziomu pobranych opłat manipulacyjnych oraz innych obciążeń dochodów z inwestycji w fundusze inwestycyjne, w szczególności podatku od dochodów kapitałowych.

Finance Navigator nie przyjmuje żadnych wpłat pieniężnych od Klientów oraz nie dokonuje wypłat pieniężnych na ich rzecz. Opłacenie zlecenia następuje tylko i wyłącznie poprzez przelew środków z rachunku bankowego Klienta.

Fundusze inwestycyjne nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, w tym ochrony kapitału oraz osiągnięcia określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik danego funduszu inwestycyjnego musi liczyć się z możliwością utraty całości lub przynajmniej części wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji w tytuły uczestnictwa funduszy inwestycyjnych  nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym danego funduszu Inwestycyjnego i jest uzależniona od dnia zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa przez fundusze inwestycyjne oraz od poziomu pobranych opłat manipulacyjnych oraz innych obciążeń dochodów z inwestycji w fundusze inwestycyjne, w szczególności podatku od dochodów kapitałowych.

Wszelkie prawa autorskie, znaki towarowe i inne prawa własności intelektualnej, oprogramowanie i wszystkie kody HTML, jak również inne kody zawarte na niniejszej stronie internetowej, pozostają przy Finance Navigator i/lub jego licencjodawcach, i są chronione przez prawo autorskie oraz inne prawa i postanowienia układów międzynarodowych.

Sprawdź czy Finance Navigator
jest partnerem dla Ciebie.

Nasi doradcy dysponują czasem aby wysłuchać Klienta i zrozumieć jego indywidualne potrzeby a także wybrać najlepsze rozwiązanie spośród wielu inwestycyjnych produktów znajdujących się na rynku.